انواع قراردادها

 تعهد نامه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
تمديد قرارداد نگهداري فضاي سبز ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
تمديد قرارداد اجاره کمپرسور ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
درخواست پرداخت براي ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
ترخيص كالا ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
درخواست پرداخت براي ضمانت نامه حسن انجام کار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
تمديد قرارداد ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اقاله ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
بيع قطعي يك قطعه باغ ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد استفاده از حق ارتفاق ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد چاپ كتاب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
صلح حقوق سرقفلي مغازه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
ضمانت نامه براي شركت در مناقصه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قولنامه ملک ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
ضمانت نامه پيش پرداخت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
ضمانت نامه حسن انجام کار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
صلح حقوق مغازه به صورت كليدي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
موافقت نامه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
فروش آهن آلات ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
درخواست پرداخت براي ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگليسي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ساخت قالب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
مشاركت در ساخت بنا ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد آموزش ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد كار بازار يابي يك ماهه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قراداد فروش پالت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ريخته گري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مراکز خدمات درماني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مضاربه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فرهنگي و تفريحي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد جعاله ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد همكاري در اجراي فعاليت‌ پژوهشي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد سرويس و نگهداري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پيمانکاري مشارکت در ساخت بنا ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
فرم قرارداد داخلي طرح‌هاي پژوهشي- كاربردي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
سوگند نامه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
شرايط خصوصي پيمان ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مشاوره مهندسي کيفيت مواد ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پشتيباني نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خدمات کلينيکي و پاراکلينيکي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ساخت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد عمليات تحقيقاتي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش قطعي يك باب خانه مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
فرم قرارداد استخدامي مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
اجاره يك باب پاركينگ ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نظارت فني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد كار معين و مدت محدود ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
موافقت نامه قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه-شركت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
شرايط خصوصي قرارداد همسان ساختمان و نصب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
نمونه قرارداد كار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خريد و فروش لوازم يدکي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد کار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مشارکت همکاري در خريد و عرضه مرغ مازاد استان ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد سولــه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خريد و عرضه مرغ ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قــــرارداد اجـــاره سالـــن ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خدمات فني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اجاره نامه ساختمان ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش و نصب و راه اندازي آسانسور ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تأمين نيروي کارگري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ارائه سرويس شبکه اينترانت استان ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش بسته نرم افزاري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد کارجو ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تعويض قطعه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خاکبرداري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
بيمه نامه تمام خطر نصب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد کانال کشي کولر ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ساختمان سالن ورزشي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد محوطه سازي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خدمات نظارتى ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تعميرات ماشين هاي مشغول به کار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش اقساطي در قبال اسناد تجاري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش اقساطي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد گچ کاري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پارتيشن ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ارزيابي امنيت شبكه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد آسفالت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرار داد اجاره به شرط تمليک خودرو ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قراردادهاي بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تابلو برق ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد بتن ريزي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مديريت پروژه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اجاره به شرط تمليك ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
تمديد قرارداد استخدام پيماني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
بازرگاني داخلي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نمايندگي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
شرح تعهدات پيمانکار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
موافقتنامه مشاوره ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
اجاره نامه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد محاسبه و طراحي ساختمان ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اعطاي عامليت فروش و توزيع محصولات شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش واحد مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
سرويس اياب و ذهاب دانشجويان ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پيمان انجام ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تخريب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد معاوضه واحد مسكوني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد توليد درس الكترونيكي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نصب و پشتيباني فني نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پيش فروش ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خدمات و نگهداري سخت افزار و نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
انتقال سرقفلي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد آسانسور ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نصب يک دستگاه کنترلر هوشمند ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اسکلت فلزي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ساخت فروشگاه اينترنتي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تدوين كتاب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش نرم افزار تحليل ، طراحي وبرنامه نويسي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اجاره وسيله نقليه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
مشاوره به صورت نيمه وقت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خدمات رايانه‌اي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
نکات اساسي در قرارداد پيمانکاري بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
آيين نامه معاملات شرکت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تأسيسات برقي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ساخت , بهره برداري وانتقال ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد منشي گري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
مشاركت در ساخت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اعطاي عامليت فروش و توزيع محصولات ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک) ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مشاركت مدني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد ميزباني فضاي وب و دامنه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
فرم قرارداد و اگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد لوله کشي گاز ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد توليد قطعه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اعطاي نمايندگي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اجاره اماكن ورزشي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
بيمه تمام خطر مقاطعه كاران ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد لوله کشي آب و فاضلاب ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
اجراي كامل سقف تيرچه بلوك ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد كار موقت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نصب و راه انداري سيستم اتوماسيون اداري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
ارائه خدمات اسكان و پذيرايي ميهمانان داخلي و خارجي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد رنگ آميزي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اشتراك اينترنت بي سيم (Wireless) ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فضاي سبز ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
مشاوره و نظارت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد توزيع- اتاق بازرگاني بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
اجاره خودروي سواري با راننده ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور …. ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مشارکت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پيمانکاري نظافت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
شرايط عمومي قرارداد واگذاري ليسانس و دانش فني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قــرارداد تامين اتومبيل ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تحقيقات صنعتي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد توجيهي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد واگذاري فعاليت هاي خدمات عمومي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد تدريس ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
متن انگليسي يک موافقت نامه نمونه سرمايه گذاري مشترک بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خدمات ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
توافقنامه ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرار داد حق التدريس ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
فروش خدمات نرم افزاري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد طبخ غذا ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مديريت طرح ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پيمانکاري ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد سرمايه گذاري خارجي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد پژوهشى ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خريد ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد حسابرسي مالياتي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد مشاوره ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرار داد طراحي وب سايت ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد خريد کالا ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد اجاره خودرو ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد فروش ۱۰۰۰ تومان خرید محصول
قرارداد نمايندگي بازرگاني ـ اتاق بازرگاني بين المللي ۱۰۰۰ تومان خرید محصول