روند تولید اسنوبورد
0 out of 5

روند تولید اسنوبورد در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید اسنوبورد در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 31 مگابایت

Qucik View
روند تولید پنیر موزارلا
0 out of 5

روند تولید پنیر موزارلا در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید پنیر موزارلا در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 26 مگابایت

Qucik View
روند تولید خلال دندان
0 out of 5

روند تولید خلال دندان در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید خلال دندان در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 48 مگابایت

Qucik View
روند تولید سمعک
0 out of 5

روند تولید سمعک در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید سمعک در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 45 مگابایت

Qucik View
روند تولید شلوار جین
0 out of 5

روند تولید شلوار جین در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید شلوار جین در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 28 مگابایت

Qucik View
روند تولید صفحات شیشه ای
0 out of 5

روند تولید صفحات شیشه ای در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید صفحات شیشه ای در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 29 مگابایت

Qucik View
روند تولید کاغذ کپی
0 out of 5

روند تولید کاغذ کپی در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید کاغذ کپی در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 36 مگابایت

Qucik View
روند تولید کفپوش لاستیکی
0 out of 5

روند تولید کفپوش لاستیکی در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید کفپوش لاستیکی در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 37 مگابایت

Qucik View
روند تولید لامپ فلورسنت
0 out of 5

روند تولید لامپ فلورسنت در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید لامپ فلورسنت در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 21 مگابایت

Qucik View
روند تولید لنز چشم
0 out of 5

روند تولید لنز چشم در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید نان در مقیاس صنعتی در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 21 مگابایت

Qucik View
روند تولید نان کارخانه ای
0 out of 5

روند تولید نان در مقیاس صنعتی در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان

فایل تصویری با زیرنویس فارسی که روند تولید نان در مقیاس صنعتی در کارخانه را نشان می دهد.
مدت زمان: 5 دقیقه
حجم فایل: 35 مگابایت

Qucik View
روند تولید هلیکوپتر
0 out of 5

روند تولید هلیکوپتر در کارخانه (تصویری)

5,000 تومان
Qucik View