اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات آب معدنی
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات آب معدنی

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده آب معدنی ،آب گاز دار شده و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول آب معدنی ،آب گاز دار شده ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
کشورهای عمده واردکننده محصول آب معدنی ،آب گاز دار شده  ایران 88،89
کشورهای عمده واردکننده محصول آب معدنی ،آب گاز دار شده  ایران 87
پیشنهاد کشورهای هدفی که برای صادرات و بازاکالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات چای سبز
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات چای سبز

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده چای سیاه ،چای سبز،چای کوبیده  و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول چای سیاه ،چای سبز،چای کوبیده ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
پیشنهاد کشورهای هدفی که برای بازاریابی و صادرات کالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات چسب
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات چسب 

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده چسب  و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول چسب  ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
کشورهای عمده واردکننده محصول چسب  ایران 89
کشورهای عمده واردکننده محصول چسب  ایران 88
پیشنهاد کشورهای هدف برای صادرات کالای فوق
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات چیپس سیب زمینی
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات چیپس سیب زمینی

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده چیپس سیب زمینی و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول چیپس سیب زمینی ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
کشورهای عمده واردکننده محصول چیپس سیب زمینی ایران 88
کشورهای عمده واردکننده محصول چیپس سیب زمینی ایران 87
پیشنهاد کشورهای هدف برای صادرات کالای فوق
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات زرد آلو خشک کرده
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات زرد آلو خشک کرده

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده زرد آلو خشک کرده و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول زرد آلو خشک کرده ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات زعفران بسته بندی
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات زعفران بسته بندی

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده زعفران بسته بندی و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول زعفران بسته بندی ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
کشورهای عمده واردکننده محصول زعفران بسته بندی ایران 88،89
کشورهای عمده واردکننده محصول زعفران بسته بندی ایران 87
پیشنهاد کشورهای هدفی که برای صادرات و بازاریابی کالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات سرب
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات سرب تصفیه شده

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده سرب تصفیه شده بصورت کار نشده و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول سرب تصفیه شده بصورت کار نشده (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
کشورهای عمده واردکننده محصول سرب تصفیه شده بصورت کار نشده ایران 88
کشورهای عمده واردکننده محصول سرب تصفیه شده بصورت کار نشده ایران 87 و 86
پیشنهاد کشورهای هدف برای صادرات کالای فوق
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات سیب زمینی تازه یا سرد کرده
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات سیب زمینی تازه یا سرد کرده 

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده سیب زمینی تازه یا سرد کرده و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول سیب زمینی تازه یا سرد کرده ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
تحلیل بازار هدف صادراتی برای کالای سیب زمینی
کشورهای واردکننده سیب زمینی با شماره تعرفه از ایران سال سالهای گذشته
جدول کشورهای عمده واردکننده سیب زمینی
جدول تعرفه ورود سیب زمینی در دنیا به کشورهای هدف
لیستی از شرکتهای وارد کننده سیب زمینی
میزان صادرات سیب زمینی از گمرک جلفا طی سال های گذشته
کشورهای عمده واردکننده محصول سیب زمینی تازه یا سرد کرده  ایران 87تا 90
پیشنهاد کشورهای هدفی که  برای صادرات و بازاریابی  کالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات شکلات کاکائو
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات شکلات کاکائو

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
پیشنهاد کشورهای هدفی که برای صادرات کالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار های هدف برای صادرات شیرآلات بهداشتی
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار های هدف برای صادرات شیرآلات بهداشتی

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده شیرآلات بهداشتی و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول شیرآلات بهداشتی ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
کشورهای عمده واردکننده محصول شیرآلات بهداشتی ایران 89،88
کشورهای عمده واردکننده محصول شیرآلات بهداشتی ایران 87
پیشنهاد کشورهای هدفی که برای صادرات کالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
اطلاع رسانی بازار هدف برای صادرات الکتروموتور
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار هدف برای صادرات الکتروموتور

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده عمده الکتروموتور و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول الکتروموتور ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
پیشنهاد کشورهای هدفی برای صادرات و بازاریابی کالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View
بازار هدف برای صادرات رب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی
0 out of 5

 اطلاع رسانی بازار هدف برای صادرات رب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی

2,000 تومان

جدول کشورهای واردکننده رب گوجه فرنگی و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
کشورهای عمده واردکننده محصول رب گوجه فرنگی  و  گوجه فرنگی  تازه ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )
کشورهای عمده واردکننده محصول رب گوجه فرنگی و گوجه فرنگی تازه ایران 88،89
کشورهای عمده واردکننده محصول رب گوجه فرنگی و  گوجه فرنگی تازه  ایران 87
پیشنهاد کشورهای هدفی که  برای صادرات و بازاریابی کالای فوق مناسب هستند.
(دانلود فایل پس از پرداخت)

Qucik View