آموزش صوتی اداره كردن مشكلات كاري
0 out of 5

آموزش صوتی اداره كردن مشكلات كاري

3,100 تومان

مدت زمان: 24 دقیقه
حجم فایل: 22 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی ارتباط موثر
0 out of 5

آموزش صوتی ارتباط موثر

2,900 تومان

مدت زمان: 19 دقیقه
حجم فایل: 18 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی ارتباط و آموزش رو در رو
0 out of 5

آموزش صوتی ارتباط و آموزش رو در رو

3,200 تومان

مدت زمان: 25 دقیقه
حجم فایل: 23 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی ارزيابي عملكردها
0 out of 5

آموزش صوتی ارزيابي عملكردها

2,900 تومان

مدت زمان: 19 دقیقه
حجم فایل: 18 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اصول بهره وری
0 out of 5

آموزش صوتی اصول بهره وری

4,600 تومان

مدت زمان: 57 دقیقه
حجم فایل: 49 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اصول علمی انبارداری
0 out of 5

آموزش صوتی اصول علمی انبارداری

6,600 تومان

مدت زمان: 1 ساعت و 31 دقیقه
حجم فایل: 85 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اصول مديريت پروژه
0 out of 5

آموزش صوتی اصول مديريت پروژه

4,200 تومان

مدت زمان: 47 دقیقه
حجم فایل: 43 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اعجاز اقتصادي
0 out of 5

آموزش صوتی اعجاز اقتصادي

3,400 تومان

مدت زمان: 31 دقیقه
حجم فایل: 28 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی اهمیت مهارت هاي شغلي
0 out of 5

آموزش صوتی اهمیت مهارت هاي شغلي

3,200 تومان

مدت زمان: 25 دقیقه
حجم فایل: 23 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی بوجود آوردن فرصتها
0 out of 5

آموزش صوتی بوجود آوردن فرصتها

4,900 تومان

مدت زمان: 1 ساعت و 2 دقیقه
حجم فایل: 55 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی پرورش خلاقيت
0 out of 5

آموزش صوتی پرورش خلاقيت

3,400 تومان

مدت زمان: 31 دقیقه
حجم فایل: 28 مگابایت

Qucik View
آموزش صوتی پيشرفت در مديريت
0 out of 5

آموزش صوتی پيشرفت در مديريت

3,100 تومان

مدت زمان: 24 دقیقه
حجم فایل: 22 مگابایت

Qucik View